یک باب منزل به صاحب اصلی آن سپرده شد

یک باب منزل به صاحب اصلی آن سپرده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور یک دربند حویلی را به صاحب اصلی آن تسلیم نمود.
امروز چهارشنبه (30 محرم‌الحرام/ 25 اسد) یک تعمیر سه طبقه‌یی که در مربوطات شیرپور شهر کابل موقعیت دارد و قبل از فتح کابل از ملکیت صاحب اصلی آن خارج شده بود، توسط ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت به مالک اصلی آن سپرده شد.
حویلی مذکور از خانم منیره، باشنده ولایت بلخ که اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کند می‌باشد و توسط ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین در حضور نماینده حوزه دهم و وکیل گذر منطقه‌ی مذکور به قاری غلام محمد، وکیل خانم منیره، سپرده شد.
قاضی عبدالولی حامد، مسوول بررسی منازل و جایدادهای ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت گفت: از فتح کابل تا اکنون 97 دربند حویلی را از غصب و اشغال رها نموده اند و به صاحبان اصلی آن تسلیم کردند و این روند ادامه خواهد داشت.
قاری غلام محمد، وکیل خانم منیره، جهت سپردن حق به حقدار از مسؤلین امارت اسلامی سپاسگزاری نموده و افزود که بخاطر بدست آوردن منزل مذکور به امارت اسلامی عارض شده بود که اکنون تسلیمی آنرا بدست آورد.
قابل یاداوری است که ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور با وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات برای رها سازی منازل شهر کابل و ولایات و تسلیم نمودن آن‌ها به مالکان اصلی‌آن به شکل مشترک کار میکنند که تا اکنون در حدود 100 حویلی بررسی شده و به صاحبان اصلی آن سپرده شده است.