معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور، عازم قندهار شد

هیأتی تحت سرپرستی الحاج مولوی محمد صابر المعتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور، به اساس و تطبیق مصوبه کابینه ا.ا.ا جهت ارزیابی کمیت و کیفیت اعمار مسجد و مدرسه جامعه عمر به ولایت قندهار سفر کرده است.
 هیأتی متشکل از وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت مالیه، تصدی افغانی، شرکت انکشاف‌‌ ملی، مقام ولایت قندهار و شاروالی آن ‌ولایت که ایشان را همراهی میکردند، کمیت و کیفیت امور انجام شده مسجد و مدرسه جامعه عمر را ارزیابی نمودند.

المعتصم بالله، نخست با والی قندهار در دفتر ولایت دیدار و در رابطه به چگونگی تحقق امور سپرده شده، بحث و تبادل نظر نمودند. معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور، هدف سفر این هیأت را تحقق مصوبات کابینه ا.ا.ا خوانده و گفت: این هیأت به ولایت غزنی جهت بررسی مرکز ثقافت اسلامی، و در قندهار بخاطر ارزیابی مسجد و مدرسه جامعه عمر سفر کرده اند.
همچنان در مورد مدیریت نظارت و پرداخت قسط چهارم پروژه کانال قوش‌تیپه ولایت بلخ منحیث یکی از پروژه‌های بزرگ ملی نیز صحبت و تبادل نظر صورت گرفت. ملا محمد علی حنفی والی ولایت قندهار ضمن قدردانی از فعالیت‌ها و کارکردهای ریاست عمومی اداره امور، بویژه پروژه‌های بزرگ ملی مثل: قوش‌تیپه در ولایت بلخ، مرکز ثقافت اسلامی در ولایت غزنی و مسجد و مدرسه جامعه عمر ولایت قندهار ابراز قدردانی نموده، توفیقات بیشتر را از بارگاه الهی برای افغان‌ها استدعا نمود.
والی قندهار، نقش زراعت، مالداری و تجارت را در کشور مهم خوانده و وعده هر نوع همکاری را در راستای مصوبه کابینه سپرد.