جلسه به‌منظور تثبیت، تعین و تشخیص حدود ملکیت های امارتی برگزار گردید

جلسه به‌منظور تطبیق حکم مقام عالی ریاست الوزراء پیرامون تثبیت، تعین و تشخیص حدود ملکیت های امارتی از سوی ریاست حفظ و مراقبت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید.

این جلسه، امروز دوشنبه(۲۹ذوالحجه الحرام/۲۶سرطان) در تالار جلسات ریاست حفظ و مراقبت تعمیرات ریاست عمومی اداره امور برگزار و با تلاوت قرآنکریم آغاز گردید.

متعاقباَ، مولوی محمد یوسف "سعد" رئیس حفظ و مراقبت ریاست عمومی اداره امور در حین صحبت خویش برای اشتراک کنندگان در جلسه در مورد حکم مقام عالی ریاست الوزراء معلومات داد.

در این نشست، نمایندگان وزارت های امور داخله، مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری و شاروالی کابل اشتراک نموده در قسمت ملکیت های امارتی بحث و گفتگوی همه جانبه نمودند.

در جلسه، فیصله صورت گرفت تا ملکیت های مربوط ریاست عمومی اداره امور که در تصرف سایر ادارات امارتی میباشد، بر اساس یک طرزالعمل منظم مورد بررسی قرار گرفته و امور تثبیت، تعین و تصفیه‌ای آن به پیش برده شود.

همچنان در این نشست اولی، توافق بر آن شد تا در مورد موضوع یاد شده در صورت نیاز، جلسات بعدی برگزارگردد.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید.