۳۶مین جلسه کابینه؛ موضوع استفاده از وسایط زرهی مورد بررسی قرار میگیرد

در ۳۶مین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان علاوه بر سایر تصمیمات، کمیتهء جهت بررسی استفاده از وسایط زرهی و اعطای جواز حمل سلاح تعیین گردید.

این هیئت به رهبری وزارت امور داخله و به عضویت وزارت های دفاع ملی، اقتصاد و مالیه همچنان ستره محکمه، ریاست های عمومی استخبارات، نظارت و تعقیب هدایات، احکام و فرامین و محافظت ریاست الوزراء می‌باشد تا بخاطر انسجام وتنظیم موضوع یاد شده نظر خویش را به جلسه کابینه ارایه نمایند.


این جلسه، تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزراء روز دوشنبه(۲۲ذوالحجه/۱۹سرطان) برگزار گردیده، پس از تلاوت آیات قرآنکریم و سخنان مقدماتی بر اساس اجندا بحث گردید.

در این جلسه کابینه، به هیئت تحت رهبری سرپرست وزارت انرژی و آب وظیفه سپرده شد تا، گزارش هیئت توظیف شده و تمام جوانب موضوع چگونگی استفاده از آب دریا های هلمند، ارغنداب و سایر دریا های بزرگ را بررسی نموده و نتیجه آنرا جهت تصمیم گیری به جلسه کابینه ارایه نماید.

از سوی هم، به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استراد زمین های غصب شده بخاطر همکاری به هیئت فوق الذکر وظیفه سپرده شد.

در این نشست کابینه، در مورد انتقال چوب خشک برای سوخت از جنگل های خوست، پکتیا، پکتیکا و لوگر به سایر ولایات کشور بحث صورت گرفته و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.