جلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل برق حرارتی مزار شریف و ایجاد هماهنگی میان ادارات و نهادهای دخیل در این پروژه برگزار گردیدجلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل

جلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل برق حرارتی مزار شریف و ایجاد هماهنگی میان ادارات و نهادهای دخیل در این پروژه برگزار گردیدجلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل

عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری به اهمیت دستگاه مستقل برق حرارتی مزارشریف اشاره کرد و گفت که کار این پروژه بنا بر عدم موجودیت هماهنگی لازم میان ادارات و نهادها، به کندی به پیش می‌رود. وی افزود که واحد تسهیل سرمایه گذاری جهت جذب سرمایه گذاری، فراهم آوری تسهیلات، ایجاد انسجام و تسریع تطبیق پروژه دستگاه مستقل برق حرارتی مزار شریف، ایجاد گردیده است.

همچنان مسئولین ادارات ‌نهادهای دخیل در این پروژه روی چالش‌ها موجود فرا راه پروژه دستگاه مستقل برق حرارتی بحث نمودن و پیشنهادات شان را با رئیس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری شریک ساختند.

عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اطمینان داد که اقدامات لازم بخاطر تسریع پیش‌برد کار دستگاه مستقل برق حرارتی مزار شریف انجام می‌شود و از تمام مراحل آن به صورت جدی نظارت صورت می‌گیرد.