سرپرست ریاست امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان فدراسیون های مختلف دیدار نمود

مولوی عبدالباقی منصور سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان فدراسیون های مختلف ورزشی دیدار نمود.

در همین راستا امروز پنجشنبه (9شعبان المعظم) نشستی در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار گردیده که در آن نمایندگان فدارسیون های شمشیر بازی، جوجیستو، سکی، رزمی و رگبی مشکلات خود را شریک نمودند.

در این جلسه، نمایندگان فدراسیون های یاد شده، پیشنهادات خود را بخاطر یونیفرم ورزشکاران، وسایل ورزشی، جمنازیوم ها، حمایت حکومت بخاطر مسابقات خارجی در میان گذاشتند.

به تعقیب آن، مولوی عبدالباقی منصور سرپرست ریاست امور فرهنگی و اجتماعی بخاطر دستآورد های فدراسیون های ورزشی اظهار قدرانی نموده گفت، شریعت اسلامی مسلمان پرقدرت را نسبت به مسلمان ضعیف بهتر خوانده است و ورزش را بخاطر صحتمندی انسان ضروری میباشد.

آقای منصور بخاطر حل مشکلات آنها اطمینان داده اضافه نمود، کسانیکه بخاطر افغانستان افتخار میآورند، قهرمان افغانستان هستند و امارت اسلامی افغانستان از آنها قدردانی می نماید.

این جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و با دعای خیر به پایان رسید.