تائب: اداره امور از طریق ارتقا ظرفیت افراد مسلکی را آموزش میدهد

تائب: اداره امور از طریق ارتقا ظرفیت افراد مسلکی را آموزش میدهد

 

مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور می‌گوید، این اداره میخواهد از طریق برنامه های آموزشی ظرفیت ها را ارتقا داده و افراد متخصص و مسلکی را به جامعه تقدیم نماید.

موصوف با سخنرانی در مراسم فراغت ۵۱ تن ازکارمندان ادارات امارتی از برنامه آموزشی انستیتوت تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور گفت، کسانیکه در بخش تدارکات توانائی دارند آنها می‌توانند در وقت ضرورت پروسه‌های تدارکاتی را کوتاه و ساده سازی نمایند.

به گفته وی، کسانیکه درحوزه‌های کار خود مهارت ندارند، کارهای شان با موانع روبرو گردیده و سبب ضایع شدن وقت می‌شوند.

آقای تائب از استادان انستیتوت تدارکات ملی قدرانی نموده و از زحمات آنها ستایش نمود.

این مراسم که به مناسبت فراغت ۵۱ تن از کارمندان ۱۴ وزارت و ادارات امارتی از نزدهمین و بیستمین دور آموزشی اصول و طرزالعمل تدارکات برگزار گردیده بود، شیخ الحدیث مولوی عبدالرحیم رحیمی معاون ریاست تدارکات ملی نیز صحبت نمود.

نامبرده گفت، کسانیکه به ادارات امارتی گماشته می شوند باید دانش کاری داشته باشند و این به هر کارمند یک فریضه است.

این مراسم با تلاوت قرآنکریم آغاز و با توزیع تقدیر نامه‌ها و دعای خیر به پایان رسید.