برای هماهنگی بهتر بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاروالی کابل جلسه برگزار گردید

بر اساس هدایت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، جلسهء به منظور هماهنگی فعالیت‌‌های مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاروالی کابل برگزار گردید.
این جلسه از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی، به رهبری قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور در تالار جلسات برگزار گردید.
پس تلاوت قرآنکریم، نور محمد حیدری معاون ریاست امور فرهنگی و اجتماعی به اشتراک کنندگان خوش امدید گفته جزئیات آجندا را شریک نمود.
در این نشست، مولوی خالد سجستانی معین خدمات شاروالی کابل، پوهنمل صدرالدین تاجیک معین شهر سازی و پلان، عتیق الله عزیزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، روسای آبدات تاریخی ادارات یاد شده و نمایندگان بنیاد آغاخان اشتراک داشتند.
معین خدمات شهری شاروالی کابل برای زیبایی و جلوگیری ازدحام و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر نگهداری آبدات تاریخی و نگهداری چهره اصلی شهر برای سیاحان تاکید نمودند
قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور به منظور هماهنگی بهتر، گفت که تمام نظریات به شکل کتبی ترتیب و جهت تصمیم گیری نهایی با مقام ریاست الوزراء شریک خواهد نمود.
جلسه با دعای خیر به پایان یافت.