صدها تن از کارکنان خدمات ملکی از برنامه ارتقای ظرفیت فارغ شدند

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان برنامه ارتقای ظرفیت را طی هفته گذشته در ۱۴ ولایات کشور برگزار کرد.
در این برنامه ها روسای واحد های دومی وزارت ها و ادارات دولتی نیز شرکت کرده بودند.
در برنامه های یاد شده آگاهی دهی در مورد اسناد تقنینی، طرز نوشتن مکاتیب اداری، رهنمود مراسلات اداری، رهبری، اساسات مدیریت، پلانگذاری، ارتباط و هماهنگی و چگونگی از ارزیابی اجراآت عملکرد آموزش داده شد.
اشتراک کننده گان که اخیراً در واحدهای دومی نهادهای ولایات یادشده استخدام شده اند، برگزاری چنین برنامه ها را سودمند خوانده و برتداوم برگزاری همچو برنامه ها تاکید کردند.