رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نماینده گان اتحادیهء تولید محصولات صحی دیدار نمود

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نماینده گان اتحادیهء تولید محصولات صحی دیدار نمود

مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نماینده گان تولید محصولات دوایی و صحی دیدار نمود.
این نشست امروز دوشنبه (26 ربیع الثانی) در تالار کنفرانس های ریاست عمومی اداره امور با تلاوت آیات چند از قرآنکریم آغاز و سپس نماینده گان اتحادیه تولید دوایی و صحی، دیدگاه و مشکلات خود را شریک نمودند.
نماینده گان اتحادیه یاد شده خواهان کمک همکاری ونظارت بهتر بخاطر معیاری سازی امور و حمایت از سکتور خصوصی گردیدند.
اعضای مختلف اتحادیه محصولات دوا و صحی در جلسه اظهار نمودند که، افغانستان توانایی رقابت در بازار دوا با کشور های دیگر را دارا می باشد اما این زمانی بیشتر امکان پذیر می باشد که حکومت جهت مشکلات آنان همکاری نماید.
در پایان، مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ازخدمات اتحادیه یاد شده قدر دانی نموده گفت، امارت اسلامی افغانستان به صفت یک حکومت مسؤل خدمت به ملت را وجیهء دینی و انسانی خود میداند.
به گفته وی، مشکلات موجود در قسمت صحی با رهبری امارت اسلامی افغانستان در میان گذاشته شده است و بخاطر حل آن روی یک طرح کار جریان دارد.
او همچنان تاکید نمود، بخاطر آبادی افغانستان جنگ زده باید همه دست به دست هم داده و رفاه را به ارمغان بیاوریم .
جلسه با دعای خیر خاتمه یافت.