هیئت جهت بررسی مقرره ریاست عمومی اداره امور گماشته شد

 

جلسه هفته وار اداری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه (۲۵ربیع الثانی) به ریاست شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی اداره امور برگزار گردید.

این جلسه که با تلاوت قرآن کریم آغاز گردید، در آن رئیسان ریاست های مختلف و مسئولان واحدهای جانبی اشتراک داشتند که پس از تعقیب گزارش جلسه اداری هفته گذشته براساس آجندا در مورد برخی موضوعات فیصله صورت گرفت.

در جلسه به هیئت تحت ریاست رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضائی اداره امور وظیفه سپرده شد تا مقرره تعدیل، ایزاد و حذف این اداره را بررسی و در این رابطه موضوعات را مشخص نمایند.

همچنان در این جلسه هفته وار ادرای هیئت به ریاست رئیس امور حقوقی، تقنینی و قضائی اداره امور موظف گردید تا بودجه، وسایل و تجهیزات ریاست عمومی شاروالی ها را بعد از انحلال ثبت و به ریاست عمومی اداره امور تسلیم نمایند.

در این جلسه اداری در رابطه به سفرهای هیئت ریاست عمومی اداره امور به منظور نظارت و ارزیابی در ولایت نیز بحث گردید تا هیئت گماشته شده به ولایات سفر نموده و نتیجه ارزیابی خویش را به ریاست عمومی اداره امور بسپارند.

این جلسه هفته وار با دعای به پایان رسید.