جلسه به‌منظور حفظ حیوانات و پرندگان کمیاب برگزار شد

جلسه به‌منظور حفظ حیوانات و پرندگان کمیاب امروز دوشنبه (٥ ربیع الثانی) از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به ریاست قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور با اشتراک مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره ملی محیط زیست در مقر این اداره برگزار گردید.
جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز گردید سپس قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور هدایت مقام ریاست الوزرا را در پیوند به حیوانات و پرندگان کمیاب به خوانش گرفت و به اهمیت حفاظت از حیوانات و پرندگان در کشور صحبت کرد.
در این جلسه داکتر ذین العابدین عابد معین پالیسی و مسلکی اداره ملی محیط زیست در رابطه به موضوع صحبت نموده افزود، حکومت افغانستان در برابر کنوانسیون های بین المللی جهت حفاظت از حیوانات و پرندگان کمیاب متعهد است.
از جانب دیگر مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات گفت، نظریات و دیدگاه های خود را در مورد چگونگی جلب سیاحین ملی و بین المللی و ترویج فرهنگ سیاحت و افزایش عواید از طریق گردشگری بیان داشت.
مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور از نماینده گان اداره ملی محیط زیست و وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا دیدگاه های خود را به خاطر حفظ و همچنان چگونگی شکار به طور کتبی به اداره امور ارسال نموده تا جهت تصمیم گیری به مقام ریاست الوزرا ارسال گردد.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید.