معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری معرفی شد

معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری معرفی شد

بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری داکتر محمد رفیع پول در بست مافوق رتبه به حیث معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعیین شد.

داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری داکتر محمد رفیع پوپل را امروز به کارمندان این اداره رسما معرفی کرد.

آقای پوپل با تشکر از اعتماد آقای فضلی گفت که  نگاه من نسبت به این وظیفه مسئولیت است،  نه قدرت، تغییر مثبتی که که مردم افغانستان نیازد دارد باید از خود و اداره خود آغاز کنیم و دروازه های اداره خویش را همیشه به روی مردم باز نگهداریم.

آقای پوپل یک ماستری در همکاری بین المللی و کمک های بشردوستانه  از کشور هسپانیه  و ماستری دیگر وی در بخش مدیریت صحت عامه از پوهنتون طبی کابل دارد. او در بانک جهانی، اداره انکشاف بین المللی امریکا و با دولت جمهوری اسلامی افغانستان دارای تجربه کاری 13 ساله میباشد.