جلسه هفتم کابینه؛ لست کارمندان ادارات لغو شده ترتیب میگردد

جلسه هفتم کابینه؛ لست کارمندان ادارات لغو شده ترتیب میگردد

در هفتمن جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا وظیفه سپرده شد تا، لست کارمندان بی سرنوشت ادارات لغوه شده ا.ا.ا را بادرنظر داشت رشته و درجه تحصيلی و ذکر تجارب آنان به تمام وزارت ها و ادارات ارسال نمايد، تا بر اساس لزوم دید خويش در تعينيات از آن ها استفاده نمايند.
این جلسه کابینه روز دوشنبه مورخ ۲۲صفر المظفر به ریاست محترم رئیس الوزرأ الحاج ملا محمد حسن آخند برگزار گردید، پس از تلاوت قرآنکریم و سخنان مقدماتی براساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث گردید.
در جلسه به وزارت صحت عامه وظیفه سپرده شد تا، درقسمت تداوی معتادین، به آن عده معتادین که در محابس نگهداری ميشوند اولویت دهد.
طرح بازنگری شده نقشه کابل جديد تصويب است، وزارت شهر سازی و اراضی موظف است در تطبيق ان عند الموقع اقدام اصولی نمايد.
کميسيون تنظيم تشکيلات و معاشات موظف است، به همکاری وزارت های صنعت وتجارت، اطلاعات و فرهنگ، زراعت، ابياری و مالداری، صحت عامه، شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت محيط زيست مسوده پاليسی ملی حفاظت محيط زيست را بازنگری نموده، طرح نهایی رابه جلسات بعدی کابینه ارايه نمايد
این جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان با دعای خیر به پایان رسید.