در جلسه اداری هفته‌وار اداره امور پیرامون موضوعات مختلف بحث صورت گرفت

در جلسه اداری هفته‌وار اداره امور پیرامون موضوعات مختلف بحث صورت گرفت

 


جلسهء اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداری ا.ا.ا، امروز شنبه مورخ (20 صفر المظفر) تحت رهبری مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور بر گزار گردید
در این جلسه روسای ریاست های مختلف ریاست عمومی اداره امور و شماری از مسوولین واحد های جانبی اشتراک داشتند.
جلسه با تلاوتی از آیات قرآن کریم آغاز و متعاقباَ مولوی سیف الدین تائب معاون ریاست عمومی اداره امور سخنان اصلاحی خود را بیان نمود.
پس از آن، به تعقیب تصامیم جلسات قبلی، هیئتی که با حضور نماینده گان ریاست های نظارت و ارزیابی، حقوقی و تدارکات ملی تشکیل گردیده بود مسوولیت جمع آوری معلومات در مورد تسویه پول تیل با شرکت ها را به عهده گرفتند.
در این جلسه همچنان، پرداخت پول شرکت های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم گرفته شد تا این موضوع بخاطر تصمیم گیری نهایی به کابینه پیشکش گردیده و جهت پرداخت قرضه ها روی یک طرح جامع کار صورت گیرد

در قسمت سنتایزر های که در دیپوی ریاست خدمات ریاست عمومی اداره امور موجود هستند تصمیم گرفته شد تا پیش از تاریخ مصرف آنها در هماهنگی با اداره ملی غذا و ادویه راه حل های مناسب جهت استفادهء آنها در نظر گرفته شود.
در این جلسه اداری هفته‌وار تصمیم بر آن شد تا جلسه فی مابین اداره امور و معاونیت سیاسی ریاست الوزرا جهت رسیده گی به مشکلات عرایض رسیده از سوی عارضین برگزار گردد

در همین حال بخاطر اجرای بل برق های د برشنا شرکت تصمیم گرفته شد تا در تعمیر وزارت عدلیه واقع چهار راهی پشتونستان هئیتی به نماینده گی ستر محکمه، وزارت عدلیه و د برشنا شرکت در باره صرفیه های د برشنا شرکت معلومات را جمع آوری و گزارش خود را به ریاست الوزرا ارائه نمایند.
جلسه اداری هفته‌وار با دعای خیر مردم، بقای نظام اسلامی و پیشرفت کشور به پایان رسید