جلسه اداری اداره امور؛ قراداد ها با شرکت های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد


جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امروز شنبه (7صفر المظفر) در تالار کنفرانس های اداره امور برگزار گردیده و در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت.
جلسهء هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور تحت ریاست قاری عبدالولی صدیقی، رئیس دفتر اداره امور برگزار گردیده؛ با تلاوت از آیات قرآن کریم آغاز و متعاقباً مولوی حنان رئیس ریاست امور حقوقی وتقنینی سخنان اصلاحی خود را ایراد نمود.
پس از آن، در پی تصمیمات جلسات گذشته، رئیس دعوت و ارشاد اداره امور برگزاری بیشتر نماز در جماعت و اشتراک خوبتر در دروس اصلاحی هفته وار تاکید نمود.
همچنین، کمیتهء به منظور تصفیه قراردها تشکیل شد، که بررسی و ارزیابی قرارداد ها کند و به ریاست ارائه گردد.
در این جلسهء هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور به ریاست دفاع و امنیت وظیفه سپرده شد تا بخاطر ورود وسایط نقلیهء شخصی ودولتی کارمندان، وسایط را طبقه بندی نموده و از سقف ازدحام موترها جلوگیری گردد.
جلسهء اداری هفته‌وار اداره امور، با دعای خیر بر پایداری نظام و پیشرفت کشور به پایان رسید