به منظور تامین روابط بهتر با کشور های خارجی روی هماهنگی کمیته های چهارگانه تاکید شد

به منظور تامین روابط بهتر با کشور های خارجی روی هماهنگی کمیته های چهارگانه تاکید شد


به منظور تامین بهتر روابط با کشور ها، سازمان های جهانی و هیات های که عازم افغانسان میشود، جلسهء پیرامون هماهنگی کمیته های چهارگانه که قبلا ایجاد گردیده است، برگزار شد.
این جلسه که به ریاست شیخ الحدیث نور الحق "انور"معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره ا.ا.ا با حضور مولوی سیف الدین "تائب" معاون نظارت و پالیسی اداره امور و با اشتراک نماینده گان وزارت های امور خارجه، ترانسپورت، زراعت، مالداری و آبیاری، سرحدات و قبائیل، صحت عامه، صنعت و تجارت، فواید عامه، مالیه، معادن و پطرولیم، مهاجرین و عودت کننده گان و ادارات ملی محیط زیست، نورم و استاندارد، خط آهن، ریاست عمومی استخبارات، د افغانستان بانک و اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار گردید، به هماهنگی بیشتر بین کمیته‌ها تاکید صورت گرفت.
معاون انسجام امور دولت اداره امور، پیرامون اهمیت تامین روابط افغانستان با کشور های همسایه و منطقه صحبت نموده، به انسجام فعالیت کمیته ها تاکید کرد و از آنان خواهان ارائه گزارش شد.
کمیته های چهار گانه عبارت اند از کمیته ترانزیت و ترانسپورت، کمیتهء زراعت و مالداری، کمیته صنعت و تجارت و کمیته مهاجرین و عودت کننده که ادارات مربوطه عضویت آنرا داشته، اولویت های حکومت را با هیات کشور های که عازم افغانستان میشوند، شریک میسازند.
در این جلسه کمیته های ترانزیت و ترانسپورت و همچنان کمیته صنعت و تجارت گزارش کاری خود را در جلسه ارائه نموده، ضمن بیان پیشنهادات و مشکلات شان خاطر نشان ساختند که کمیته های یاد شده آماده گی پذیرایی و مذاکره با کشور های و نمایندگان سازمان های جهانی را دارند.
در جلسه فیصله صورت گرفت تا کمیته های زراعت و مالداری و همچنان مهاجرین و عودت کننده جلسات شان را به زودی برگزار نموده و گزارش نهایی خویش را شریک نمایند.
کمیته های چهارگانه شامل وزارت ها و ادارات ذیربط دولتی میباشند که برنامه و گزارش های خود را در جهت تامین ارتباط بیشتر با هیت بلند پایهء کشور های همسایه و منطقه و سازمان های جهانی، برای مقام رهبری کشور پیشکش مینمایند.