جلسه پیرامون حفظ و مراقبت میادین هوایی بین المللی، دروازه های الکترونیکی و ترمینال های کشور برگزار شد

جلسه پیرامون حفظ و مراقبت میادین هوایی بین المللی، دروازه های الکترونیکی و ترمینال های کشور برگزار شد

 

جلسه پیرامون حفظ و مراقبت میادین هوایی بین المللی، تمدید طرح پروژهء ترانسپورت عامهء شهر کابل و پنج شهر بزرگ و طرح دیزاین دروازه های الکترونیکی (Tollgate) کشور تحت ریاست مولوی شمس الدین "شریعتی" لوی سارنوال ا.ا.ا، با عضویت شیخ الحدیث نور الحق "انور" معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره ا.ا.ا و با اشتراک داکتر اکبر "پولاد" معین پالیسی وتخنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، نماینده‌گان وزارت های مالیه و فواید عامه امروز ۲۰ذوالقعده در مقر اداره امور برگزار گردید.

جلسه با آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردیده و مولوی شمس الدین "شریعتی" نقش وزارت ترانسپورت کشور را در خصوص جمع آوری عواید در کشور و ایجاد سهولت برای مردم مهم عنوان نموده از معین و روسای وزارت ترانسپورت و هوانوردی خواست تا ضمن ارائهء طرح های شان پیرامون موضوعات یاد همچنان در زمینهء فرصت ها و مشکلات آن معلومات بدهند. 

نماینده‌گان وزارت ترانسپورت و هوانوردی در زمینه موضوعات یاد شده صحبت نموده، خواهان توجه جدی مقام رهبری امارت اسلامی در خصوص حفظ و مراقبت میادین بین المللی کشور گردیده و همچنان طرح های خود را در خصوص ترانسپورت عامه شهر کابل و پنج شهر بزرگ دیگر(بلخ، هرات، قندهار، جلال آباد و کندر) پیشکش نموده اضافه نمودند که طرح دیزاین دروازها های الکترونیکی (Tollgate) تکمیل است. 

در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت تا طرح دیزاین دروازه های الکترونیکی (Tollgate) و حفظ و مراقبت میادین بین المللی منظور گردد و بخاطر مراقبت ترمینال ها برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی بودجه اختصاص داده شود .

جلسه به دعایه پایان یافت.