جلسه به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان اداره امور ودفتر سازمان ملل متحد (UNAMA) برگزار گردید

جلسه به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان اداره امور ودفتر سازمان ملل متحد (UNAMA) برگزار گردید

دومین جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان و دفترسازمان ملل متحد ( UNAMA) در افغانستان، در اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید.
ابتدا مولوی عبدالباری "عاطف" رئیس بررسی امور منازل ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در رابطه به برنامه ها، دستآورد ها و اهداف امارت اسلامی افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون معلومات ارایه نموده گفت، امارت اسلامی افغانستان در برابر مبارزه با فساد اداری، اخلاقی و حاکمیت قانون متعهد است و یکی از اهداف مهم آن محو و از بین بردن فساد اداری و اخلاقی بوده وهمچنان جهت حاکمیت قانون جدیت دارد.
اوهمچان اضافه نمود، به اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان، دوسیه های فساد مقامات حکومت قبلی تحت بررسی بوده و در این خصوص غور و بررسی های همه جانبه جریان دارد.
رئیس بررسی امور منازل و نیز اشاره نمود که 200 دربند خانهء مقامات پیشین را از غصب حفاظت نموده و پس از ثبت و بررسی به اقارب مالکان شان تسلیم نموده اند.
در همین حال، خانم مونیکا مارتینز نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان( یونما) گفت که،" امارت اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری گام های موثر برداشته است و"یونما" بخاطر انتقال پیام و دستآورد های امارت اسلامی افغانستان به جامعه جهانی نقش پل ارتباطی را خواهد داشت.
خانم مونیکا همچنان گفت، "یونما" یا دفتر سازمان ملل متحد به اساس قوانین بین المللی و جامعه جهانی آمادهء هر نوع همکاری بوده و درعرصه مبارزه با فساد اداری درصورت ضرورت مشوره های خود شریک می کند.
مولوی عبدالباقی منصور" رئیس امور فرهنگی اداره امور نیز به نوبهء خویش در رابطه به دستآورد ها و گام های موثریکه از سوی امارت اسلامی افغانستان به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون برداشته شده است؛ معلومات ارایه نمود.
دراخیر جلسه فیصله صورت گرفت تا در جلسه بعدی میان اداره امور امارت اسلامی افغانستان و دفتر "یونما" در رابطه به مسایل تخنیکی موضوعات مطرح شده بحث صورت گرفته و همچنان بخاطر همکاری های بیشتر بین دو طرف تاکید گردید.