جلسه به منظور بهبود هر چه بیشتر کارها و برنامه های وزارت خانه‌ها برگزار گردید

جلسه به منظور بهبود هر چه بیشتر کارها و برنامه های وزارت خانه‌ها برگزار گردید

جلسه هماهنگی به منظور بهبود هر چه بیشتر کارها و برنامه‌های بین وزارت خانه ها تحت رهبری شیخ نورالحق "انور" معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، با اشتراک نماینده گان وزرات های امور خارجه، مالیه، دفاع ملی، امور داخله، زراعت و مالداری، صنعت و تجارت، ترانسپورت و امور مهاجرین و عودت کننده گان برگزار گردید.
ابتدا شیخ نورالحق "انور" دیدگاه و نظریات خویش را پیرامون تحکیم روابط بیشتر بین وزارت خانه‌ها ارائه نموده و همچنان در رابطه به هماهنگی و تشریک مساعی وزارت خانه ‌ها بخاطر حل و رسیدگی به مشکلات مردم تاکید نمود.
در این جلسه اشتراک کنندگان پیرامون امنیت داخلی، زراعت و مالداری، بنادر، تجارت و ترانسپورت و رسیدگی به مهاجرین و عودت کنندگان در صحبت های جداگانه نظریات و برنامه های شان را شریک نمودند.
در اخیر جلسه فیصله صورت گرفت تا کمیته های مختلف به منظور تحقق بیشتر برنامه ها ایجاد شود.