جلسه سی‌ام کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه سی‌ام  کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه سی‌ام کابینه امارت اسلامی به ریاست الحاج محمد حسن آخند رئیس الوزراء، دایر گردید. ابتدا آیاتی چند از قرآن کریم تلاوت گردیده سپس بعد از سخنان رئیس الوزراء بر اساس آجندا در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت.
کابینه پیشنهاد وزارت مالیه را در مورد معافیت تعرفه گمرکی کمک های بشری تصویب نمود. در همین حال از وزارت های دریافت کننده کمک‌ها، خواسته شد تا دو روز قبل از رسیدن کاروان‌های کمک‌های بشری وزارت مالیه را در جریان قرار دهند تا آنعده ازکمک های بشری که شامل معافیت گمرکی میگردند بدون معطلی اجرأ گردند.
از سوی هم، به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرده شد، به منظور فعال نمودن لابراتوارهای زراعتی و صحت حیوانی در بنادر تجارتی، تقاضای خویش را مبنی بر اکمال امور تعمیراتی و ازدیاد تشکیل اقدام جدی نمایند.
کابینه به یک هیئت بلند رتبه وظیفه سپرد تا طرزالعمل استفاده از صالون‌های (VIP) میدان های هوایی بین المللی کشور را به صورت دقیق ملاحظه و نهايی نموده و مشکلات در بخش‌های مختلف را بطور دقیق بررسی نمايند تا نظم بطور کامل رعایت گردد.
در جلسه کابینه در مورد بعضی مسایل دیگر نیز بحث صورت گرفت و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.