فیصله های کابینه امارت اسلامی افغانستان

فیصله های کابینه امارت اسلامی افغانستان

طرح وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تنظیم اوقات رسمی کار کارکنان ادارات امارتی به طور ذیل تصویب است:
• در ماه های حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد و سنبله:
◦ از شنبه الی چهارشنبه: آغاز کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۴) عصر؛ با نظر داشت یک ساعت وقفه از ساعت (۱) الی ساعت (۲) برای ادای نماز ظهر و صرف طعام.
◦ روز پنجشنبه: آغاز کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۱) بعد از ظهر.
◦ در ماه مبارک رمضان: در تمام روزهای هفته، آغاز کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۱) ظهر.
• در ماه های میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت:
◦ از شنبه الی چهارشنبه: آغاز کار ساعت (۸:۳۰) صبح و ختم کار ساعت (۳:۳۰) عصر؛ با نظر داشت یک ساعت وقفه از ساعت (۱) الی ساعت (۲) برای ادای نماز ظهر و صرف طعام.
◦ روز پنجشنبه: آغاز کار ساعت (۸:۳۰) صبح و ختم کار ساعت (۱:۳۰) بعد از ظهر.
موسسات تولیدی، خدماتی، بخش های دایماً فعال، موسسات نشراتی، صحی، معارف و تحصیلات عالی با در نظر داشت خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط، وقت آغاز و ختم کار کارکنان شان را در شش ماه اول سال در هفته (۴۰) ساعت و در شش ماه دوم سال در هفته (۳۵) ساعت متفاوت با وقت کار فوق الذکر تنظیم و تطبیق نمایند.