جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان اداره امور UNODCو UNAMA برگزار گردید

جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان اداره امور UNODCو UNAMA برگزار گردید

جلسه هماهنگی به منظور مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون میان ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان و دفاتر غیر دولتی UNODC و UNAMA در اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید.
ابتدا مولوی عبدالباری "عاطف" رئیس بررسی امور منازل ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در رابطه به برنامه ها، دستآورد ها و اهداف امارت اسلامی افغانستان در قسمت مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون معلومات ارایه نموده گفت، امارت اسلامی افغانستان در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری و حاکمیت قانون جدی است و یکی از اهداف مهم آن محو و از بین بردن فساد اداری می‌باشد همچان در بخش های یاد شده هیچ نوع برخورد سلیقه ای و غیر قانونی را جواز نمی داند.
در همین حال، خانم مونیکا نماینده یونما در افغانستان گفت که،" ما امارت اسلامی افغانستان را بخاطر کارهای که در قسمت مبارزه علیه فساد اداری انجام داده است تحسین می کنیم و در این بخش با تعهد تمام آماده هر نوع کمک، هماهنگی وهمکاری می باشیم"
از سوی هم مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی اداره امور امارت اسلامی افغانستان گفت، امارت اسلامی افغانستان از هر قانون و میثاق های بین المللی که در مغایرت با ارزش های اسلامی نباشد؛ حمایت می کند.
همچنان اضافه نمود، از جامعه جهانی انتظار می رود تا حقایق کار های امارت اسلامی افغانستان را که در برابر مبارزه علیه فساد اداری و حاکمیت قانون انجام داده است؛ بداند.
مولوی عبدالباقی منصور به نماینده گان دفتر یونما گفت، امارت اسلامی به عدالت پابند است و قضایای تعقیب ناشده درلوی سارنوالی کشور را مورد غور و بررسی قرار میدهد.
دراخیر جلسه فیصله صورت گرفت تا در جلسه بعدی میان اداره امور امارت اسلامی افغانستان و دفتر یونما در رابطه به مسایل تخنیکی موضوعات مطرح شده بحث صورت گرفته وتصامیم اخذ گردد.