جلسه شماره ۲۶ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه شماره ۲۶ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد
جلسه 26 کابینه امارت اسلامی افغانستان به ریاست رئیس الوزراء محمد حسن آخند و با اشتراک معاونین ریاست الوزراء، سرپرست وزیران و روسای عمومی برگزار شد.
جلسه با آیات مبارک قرآن کریم آغاز شد و بعد از آن بر اساس آجندا پیرامون موضوعات مخلتف بحث و فیصله صورت گرفت.
در جلسه به کمیسیون اقتصادی وظیفه سپرده شد تا پیشنهاد وزارت مالیه را در مورد کاهش در نورم مالیه ثابت اصناف را همراه با کمیته مربوطه وزارت مالیه به گونه دقیق بررسی کرده و نتایج آنرا در جلسه کابینه ارائه کنند.
همچنان در جلسه، لوی څارنوال گزارش در مورد سفر به ولایت شمالی، وزارت حج و اوقاف از آغاز شروع دوره تفسیر قرآن کریم در مراکز نظامی و هیات موظف از وضعیت بندر تورخم گزارش های کاری شان را ارائه کردند.
به منظور تامین نظم در بندر تورخم ننگرهار و سپین بولدک کندهار، مشکلات صحی و سایر موارد به وزارت های مربوطه وظیفه سپرده شد تا ادارات شان را به گونه درست فعال کنند و به منظور رسیدگی به مشکلات مردم به اندازه کافی کارمندان مسلکی و عاری از فساد را تعیین کنند.
به وزارت صحت عامه وظیفه سپرده شد تا در مورد فعالیت دوباره شرکت سهامی دوا سازی هوخست را بطور همه جانبه بررسی نموده و نتتایج آنرا با کمیسیون اقتصادی ارائه نمایند. همچنان شکایت تاجران در مورد نرخ دوگانه دالر های کهنه و نو به منظور بررسی به کمیسیون اقتصادی راجع گردید.
در جلسه پیرامون موضوعات مهم بحث و فیصله های لازم صورت گرفت و با دعا برای رفاه کشور و مردم به پایان رسید..