جلسه شماره ۲۵ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه شماره ۲۵ کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد
جلسه ۲۵ کابینه امارت اسلامی به ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء برگزار شد. در آغاز مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء گزارش کاری کمیسیون تشکیلات را ارایه و گزارش مذکور پس از بحث در مورد تصامیم کمیسیون متذکره، تصویب شد. سپس در مورد فعالیت لوی سارنوالی، مشخص شدن سرنوشت دوسیه های زندانیان سابق مجاهدین که با اداره سابق بودند، اتخاذ تصمیم در مورد اموال مصادره شده و موضوعات دیگر بحث و تصمیم گرفته شد.
به لوی سارنوالی وظیفه سپرده شد که تحقیق را در مورد سرنوشت دوسیه های مقامات فاسد سابق موجود درآن نهاد را بطور دقیق بررسی و گزارش مکمل آنرا به جلسه کابینه ارائه نماید.
هیأت به رهبری وزارت مالیه موظف گردید که موضوع معافیت مالیاتی بر کمک های بشری را بررسی نموده و نتیجه آنرا به جلسه کابینه ارایه نماید.
همچنان به کمیسیون اقتصادی وظیفه سپرده شد که موضوع ساختمان های اعمار شده در زمین های غضب شده دولتی را بصورت دقیق بررسی نماید.
در جلسه راجع به موضوعات و مشکلات دیگر اجتماعی و ادارات دولتی بحث و تصامیم لازم اتخاذ کردید و جلسه با دعای خیر به پایان رسید.