# عنوان توضیحات فایل
1 د افغانستان د مشارکت چوکاټ د افغانستان د مشارکت چوکاټ
2 د جینوا ۲۰۲۰ کنفرانس ژمنو پلې کولو د کړنو عمومي پلان د جینوا ۲۰۲۰ کنفرانس ژمنو پلې کولو د کړنو عمومي پلان
3 د جېنوا ۲۰۲۰ کال کنفرانس ژمنو سرته رسولو کړنلاره د جېنوا ۲۰۲۰ کال کنفرانس ژمنو سرته رسولو کړنلاره