جلسه کمیته مشترک دولت و نهاد های بین المللی تحقق تعهدات جینوا برگزار شد

جلسه کمیته مشترک دولت و نهاد های بین المللی تحقق ت...

چهارمین جلسه کمیته مشترک دولت و نهاد های بین المللی تحقق تعهدات جینوا به اشتراک نمایندگان ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه با نمایندگان بانک جهانی، یوناما و اتحادیه اروپا از سوی جامعه جهانی بطور...

معلومات بیشتر

آخرین پیشرفت ها