جلسه هماهنگی به منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری برگزار شد