د جمهوري ریاست عالي مقام د هدایت د تطبیق په موخه د همغږۍغونډه وشوه