جلسه به منظور بحث در مورد پالیسی ملی مدیریت سیلاب ها و خشکسالی برگزار شد