د سیلابونو او وچکالۍ د مدیریت ملي پالیسۍ او د اوبو مهار په اړه بحثونه وشول