جلسه گروپ سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی (پرایسک) برگزار شد