د خصوصي سکتور د پراختیا د اجراییوي کمېټې د درېیم ګروپ (پرایسک) غونډه وشوه