جلسه تعقیبی به منظور مساعدت به وارثین شهدا و زخمیان حادثات تروریستی برگزار شد