د ترهګریزو پېښو د شهیدانو وارثینو او ټپیانو سره د مرستو په اړه تعقیبي غونډه وشوه