نمایندگان نواحی دهم و یازدهم: برای دفاع از امارت اسلامی آماده هر نوع قربانی هستیم