د لسمې او يوولسمې ناحيې استازي؛ د اسلامي امارت دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو يو