شورای عالی جوانان

شورای عالی جوانان

اطلاعیه

به تأسی از حکم ماده (۶۴) قانون اساسی و فرمان شماره (۸۳) مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، بمنظور تدوین پالیسی ها و استراتیژی ها جهت بهبود وضعیت جوانان، سهیم سازی بیشتر جوانان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و سایر عرصه ها، ارائه مشوره های لازم به مقام عالی، ایجاد انسجام و همآهنگی بیشتر میان جوانان کشور و به سطح دولت حمایت از رهبری و مدیریت جوانان، شورای عالی جوانان ایجاد میگردد.

بمنظور انتخاب اعضای شورای عالی جوانان به سطح ولسوالی ها و ولایات کشور انتخابات برگزار میگردد. در آغاز، به نمایندگی مرکز ولایت و هر ولسوالی  دو تن (یک تن ذکور و یک تن اناث) از طریق انتخابات آزاد، انتخاب میگردد. بعداً به سطح ولایت مربوطه بین اعضای منتخب مرکز و ولسوالی های آن ولایت، انتخابات داخلی تدویر و به نمایندگی ولایت مربوطه دو تن(یک تن از ذکور و یک تن از أناث) انتخاب میگردد.

 در نتیجه انتخابات که به سطح هر یکی از ۳۴ ولایت صورت میگیرد، در مجموع ۶۸ تن جوان (به نمایندگی هر ولایت ۲ تن یک تن از ذکور و یک تن از أناث) انتخاب گردیده و به کمیته عالی گزینش در مرکز کابل معرفی میگردد، که کمیته عالی گزینش به نمایندگی هر زون دو تن جوان (یک تن از ذکور و یک تن از أناث) در مجموع ۱۶ تن جوان را با درنظرداشت شرایط و معیارهای کاندیدان جهت عضویت در شورای عالی جوانان انتخاب مینماید و سایر کاندیدان که به سطح ولایت و ولسوالی خویش که موفق به کسب عضویت شورای عالی جوانان نگردیده است، به حیث همکار دایمی شورای عالی جوانان در ولسوالی ها و مراکز ولایات همکاری می نمایند.

قابل یادآوری است که، روند انتخابات جهت کسب عضویت شورای عالی جوانان بتاریخ ۱۰/ عقرب/ ۱۳۹۹در تمام ولایات کشور رسماً آغاز میگردد که شرایط رأی دهنده گان و کاندیدان، تقسیم اوقات انتخابات و سایر معلومات مورد نیاز در میکانیزم برگزاری انتخابات شورای عالی جوانان، تصریح گردیده است.

کاندیدان و رأی دهنده گان میتوانند در صورت داشتن هر نوع پرسش در خصوص این پروسه  و یا مواجه شدن با هر نوع مشکل با در نظرداشت زون مربوطه خویش، به شماره های ذیل به تماس شوند:

 

جنوب: ۰۷۷۸۲۱۱۶۹۳

پایتخت: ۰۷۸۰۳۳۲۶۴۱

شمال شرق: ۰۷۹۵۰۵۰۵۷۳

شرق: ۰۷۷۶۷۸۲۲۴۵

شمال: ۰۷۰۶۰۰۱۹۱۹

جنوب شرق: ۰۷۸۸۳۵۰۹۰۰

مرکز: ۰۷۹۷۱۶۶۲۰۷

غرب: ۰۷۹۹۵۸۸۸۸۵