شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری

شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری

شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری:

شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری به تاًسی از فرمان شماره( 17)مؤرخ 17/2/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده است، مسئولیت دارالانشاء این شورا را ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بر عهده دارد.

شورای عالی دارای وظایف ذیل میباشد:

  1. تائید و منظوری پالیسی ها، طرزالعمل‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و ماستر پلان شهرها، شهرک‌ها، امور مدیریت آب، اراضی و سکتور توسعه شهری و نظارت و تقویت حمایت تخنیکی از تطبیق مؤثر و کامل آن.
  2. تشویق و حمایت از سکتور خصوصی در عرصه تطبیق پروژه های شهری، مدیریت آب، اراضی/زمینداری به ویژه پروژه های مشارکت عامه و خصوصی؛
  3. اتخاذ تصامیم در مورد رسیدگی به مسایل عمده املاک غصب شده دولتی و خصوصی؛
  4. اتخاذ تصامیم لازم در مورد مدیریت آب و تنظیم مؤثر منابع آب سطح الارضی و تحت الارضی در کشور و موارد تخنیکی منازعات منطقوی آب؛
  5. اتخاص تصامیم در مورد فراهم سازی تسهیلات از جانب وزارت‌ ها ذیدخل در مورد طرح و تطبیق پروژه های بزرگ ملی در مورد آب، زمینداری و سکتور شهری؛
  6. استماع ګزارش و ارزیابی از فعالیت های ادارات مؤظف در امور آب، زمینداری و سکتور شهری؛
  7. ایجاد همآهنگی و رفع تداخل وظیفوی میان وزارتها و ادارات دولتی، نهاد خصوصی و تمویل کننده گان مرتبط به امور آب، زمینداری و سکتور توسعه شهری؛
  8. اتخاذ تصامیم در مورد تسریع رشد زراعتی و اقتصادی با استفاده مؤثر و مدیریت آب و توسعه روند انکشاف دهات از دیدگاه مدیریت آب.