اطلاعیه ثبت نام 85 بست خالی مربوط اداره ملی غذا و ادویه

اداره ملی غذا و ادویه افغانستان به همکاری اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور به منظور سپردن کار به اهل و کار و ایجاد اداره سالم و مسلکی به سلسله اعلانات قبلی اینک به تعداد (85) بست کمبود مرکز و ولایات خویش را برای هفت روز کاري به اعلان مجدد می‌سپارد.
کاندیدان واجد شرایط می توانند فورم های درخواستی را از تاریخ 12/ جدی/ ۱۴۰۲ الی 19/ جدی/۱۴۰۲ به شکل هارد کاپی از آدرس های ذیل دریافت نمایند:
در مرکز: از اداره ملی غذا و ادویه افغانستان و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی
در ولایات: از دفاتر ولایتی اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی
همچنان کاندیدان واجد شرایط می توانند فورم درخواستی را از لینک ذیل به دست آورده بعد از خانه پری به شکل Pdf که حجم آن بیشتر از5MB نباشد به ایمیل آدرس recruitment.arcsa@aop.gov.af ارسال نمایند.

نوت: کاپی اسناد تحصیلی تائید شده از جانب وزارت تحصیلات عالی و کاپی تذکره تابعیت حتمی میباشد.
شماره های تماس: 0766667859 / 0202143059

لینک جدول بست های اعلان شده:
لینک فورم درخواستی: