اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاست محترم ترمیمات، حفظ و مراقبت ادارات

اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاست محترم ترمیمات، حفظ و مراقبت ادارات

اعلان پروژه کرایه دهی زمین پنج باب کانتین نیازمندی ریاست محترم ترمیمات، حفظ و مراقبت ادارات