رئیس عمومی اداره امور با رهبری جدید وزارت صحت عامه دیدار نمود

بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری کشور، داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور با رهبری جدید وزارت صحت عامه کشور و رئیس مبارزه با کرونا ملاقات کرد.

در این دیدار در مورد شیوع ویروس کرونا در کشور بحث صورت گرفته و فیصله شد که تمام مراحل تدارکاتی اجناس و امکانات مورد نیاز برای مبازره با ویروس کرونا بدون وقفه و چالش برای وزارت صحت عامه کشور تهیه و آماده گردد، همچنان در این نشست روی هماهنگی بیشتر میان وزارت مربوطه و اداره امور ریاست جمهوری تاکید صورت گرفت.