رئیس عمومی اداره امور با سرپرست سفارت بریتانیا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر اِین کولارد سرپرست سفارت بریتانیا در کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود.

در این ویدیو کنفرانس برنامه های حکومت افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا از طرف رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر اِین کولارد سرپرست سفارت بریتانیا در کابل شریک شده و دو طرف روی موضوع این بحث و تبادل نظر نمودند. همچنان در این کنفرانس ویدیویی روی گفتگوهای صلح میان نیز بحث کردند.