رئیس عمومی اداره امور با گروپ پارلمانی (وکلای همسو) دیدار کرد


داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با گروپ پارلمانی (وکلای همسو) دیدار کرد، در این دیدار در مورد تقویت همکاری ها میان اعضای ولسی جرگه و حکومت و همچنان دفاع از ارزش های جمهویت بحث صورت گرفت.