جلسۀ در مورد تسریع پروسه استملاک زمین پروژه های انکشافی برگزار شد

 

جلسه به منظور تطبیق و حل مشکلات پروژه های انکشافی به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک نمایندگان وزارت های شهرسازی و اراضی، فواید عامه، امور داخله و اداره تنظیم امور آب برگزار شد.

نخست فرهاد منصوری رئیس اقتصادی ملی ریاست عمومی اداره امور، مشکلات و پیشرفت ها را پیرامون خط آهن آقینه – اندخوی، فاز چهارم خط آهن خواف - هرات، بند های برق شاه و عروس، کمال خان و مچلغو، کانال شاهی لغمان، سرک حلقوی قیصار– لامان و سرک های دوم کابل – لوگر و کابل – جلال آباد با اشتراک کنندگان شریک ساخت.

همچنان نمایندگان وزارت های فواید عامه، شهرسازی و اراضی و اداره تنظیم امور آب در مورد پیشرفت های و مشکلات استملاک زمین پروژه های متذکره معلومات ارائه کردند.

در این جلسه وزارت شهرسازی و اراضی بخاطر روند بطی استملاک زمین، مورد انتقاد قرار گفته و تاکید گردید که بخاطر تسریع و بهبود این روند باید تلاش همجانبه نماید.
در پایان تصمیم بر آن شد که وزارت های فواید عامه و شهرسازی و اراضی تمام مشکلات استملاک پروژه های انکشافی را مشخص و در جلسه بعدی راه حل های آن را پیشنهاد نموده و هزینه مالی پایه های برق مسیر سرک کابل – لوگر که قرار است تخریب شوند، در هماهنگی با شرکت برشنا مشخص نماید.
همچنان ریاست اقتصاد ملی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری موظف شد که به منظور جلب همکاری والیان، ویدیو کنفرانس را با آنان برگزار نماید.