داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با استیفانو پونتیکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان، دیدار کرد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با استیفانو پونتیکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان، دیدار کرد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با استیفانو پونتیکورو سفیر ملکی ناتو در افغانستان، دیدار کرد.
در این دیدار هردو جانب در باره کنفرانس جنیوا در رابطه به افغانستان و اوضاع جاری کشور بحث نمودند.