تفاهمنامه تمدید اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه به امضأ رسید

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری دومین تفاهمنامه اجندای ملی امنیت غذایی و تعذیه را با نمایندگان نهاد های سازمان غذایی جهان (WFP)، یونیسف و اداره غذایی و زارعتی سازمان ملل متحد (FAO ) امضأ نمود.

در این جلسه که نمایندگان نهادهای ذیدخل ملی و بین المللی حضور داشنتد در مورد موثریت و ضرورت عقد تفاهمنامه اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در مورد اهمیت امنیت عذایی و تعذیه صحبت نموده و ازهمکاری ادارات ملی و بین المللی در این بخش اظهار امتنان نمود.