جلسۀ هماهنگی به منظور تطبیق فیصله های شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری برگزار شد

به منظور تعقیب و تطبیق فیصله های شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در مورد تطبیق قرار های عدلی و قضایی، هماهنگی میان وزارت امور داخله و لوی سارنوالی و گزارش از چگونگی کارکرد سیستم اپس در مورد ثبت و تفتیش کارکنان و منسوبین وزارت امور داخله، جلسۀ از سوی ریاست انسجام امور شورا های عالی ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان لوی سارنوالی و وزارت امور داخله برگزار شد.

نماینده لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی در زمینه چگونگی تطبیق قرار های عدلی و قضایی گزارش ارائه کرده بیان داشتند که در کمیته مشترک با هماهنگی وزارت امور داخله قرار های موجود اکثریت آن تطبیق و تعداد آن به منظور گرفتاری با بخش جرایم سنگین وزارت امور داخله و پولیس انترپول شریک شاخته شده که تحت کار میباشد.
همچنان بیان داشتند که پس از این، کمیته هماهنگی که قبلا ایجاد گردیده است، هرگونه ارقام و گزارش را که مربوط قرار های عدلی و قضایی و نتایج آن میشود، مسوولیت بررسی تکثیر و نشر آنرا به سایر ادارات مربوطه و نهاد های دولتی دارد.

از سوی هم رئیس گزارشات وزارت امور داخله در مورد پیشرفت کار ثبت و تفتیش کارمندان و منسوبین وزارت امور داخله گزارش ارائه کرده بیان داشت که مطابق معیار تعیین شده در مورد پولیس ملی، پولیس محلی و کارمندان ملکی، این وزارت توانسته است تاحدود 93 فیصد پیشرفت در این زمینه داشته باشد که تا روز های آینده، تعهد سپرده شده، تکمیل میگردد.

در این جلسه فیصله صورت گرفت تا به منظور هماهنگی بیشتر كميته مشترك ميان اداره لوی سارنوالی و وزارت امور داخله جهت تحقق قرارهای عدلی و قضايی ايجاد گردد تا نحوه گزارشدهي به شوراي عالي حاكميت قانون و حكومتداری و همكاران بين المللی تسهيل گردد.