رئیس عمومی اداره امور نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت را معرفی نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت را رسمأ به کارمندان این وزارت معرفی نمود.
رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گفت که تعهد می سپارم که اداره امور ریاست جمهوری در تسریع روند کار ها و رسیدگی به مشکلات این وزارت همکاری لازم را نموده و متحدانه و هماهنگ از تطبیق تمام مسایل انکشافی و پالیسی ها مطابق هدایت جلالتمآب رئیس جمهور پیش خواهیم رفت.
داکتر فضلی افزود که اکنون زمینه سرمایه گذاری های بزرگ در سکتور ترانسپورت فراهم شده و در قسمت عملی کردن و جذب سرمایه گذاران، اداره امور ریاست جمهوری همکاری لازم را می نماید.
قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهور تشکر نموده وعده سپرد که در پرتو قانون اساسی به شکل تیم مشترک و متعهد کار می کنیم تا به مشکلات و چالش های موجود در این بخش فایق آیم.

آقای ذکی خواهان توجه خاص اداره امور ریاست جمهوری در قسمت رسیدگی به مشکلات موجود در این وزارت گردید.