جلسه تعقیبی به منظور ایجاد شبکه ارتباط بین واحدهای نظارت و ارزیابی وزارت ها و ادارات دولتی برگزار شد

جلسۀ تعقیبی به منظور ایجاد شبکه ارتباط بین واحدهای نظارت و ارزیابی وزارت ها و ادارات دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسه شماری از مسئولین واحد های نظارت و ارزیابی وزارت ها و ادارات مختلف دولتی حضور داشته و در مورد اهداف ایجاد شبکه، اهمیت، طرزالعمل و وظایف بحث نمودند.
معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری اهداف اساسی شبکه نظارت و ارزیابی را بلند بردن ظرفیت واحد های موجود نظارت و ارزیابی نهادهای دولتی بادرنظرداشت امکانات دست داشته، عرضه خدمات بهتر و به میان آوردن شفافیت در بخش نظارت و ارزیابی بیان نموده. همچنان شبکه نظارت و ارزیابی دولت افغانستان ایجاد گردید.